กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบัวทิพย์ สว่างวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชนานันท์ สตาร์คีย์
ครู คศ.1

นางสาวสุกันยา ใยพวง
ครู คศ.1

นางสาวฤทัย หินราชา
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก แก้วโก
ครู คศ.1

นางสาวภัทรศร หอธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสรณีย์ เดชะปราบต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติมันต์ หมื่นโฮ้ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ ขุนวิลัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพา จันทะรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริยากรณ์ นาพันทัง
ครูผู้ช่วย

นางสาววราพร จุลสำโรง
ครูผู้ช่วย