กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบัวทิพย์ สว่างวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุกันยา ใยพวง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฤทัย หินราชา
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก แก้วโก
ครู คศ.1

นางภัทรศร ธนะนนทโสภณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสรณีย์ เดชะปราบต์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชุติมันต์ หมื่นโฮ้ง
ครู คศ.1

นางสาวธิดารัตน์ ขุนวิลัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพรทิพา จันทะรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริยากรณ์ นาพันทัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววราพร จุลสำโรง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวรวัฒน์ คำบัว
ครูผู้ช่วย