กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจินตนา ช้างสาร
ครู คศ.2

นางสาวโชษิตา ชื่นกลิ่น
ครูผู้ช่วย