กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจินตนา ช้างสาร
ครู คศ.2

นางสาวศิวพร จอมคำสี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวโชษิตา ชื่นกลิ่น
ครูผู้ช่วย