กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมยศ พวงเกตุแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายไตรรงค์ ทองนอก
ครูผู้ช่วย

นายจิตร์ทิวัส โชติบูลย์
ครูผู้ช่วย