กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายกสิษฐ์พงศ์ ทิพย์เลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนัฐิญา ธนะคำดี
ครู คศ.2

นางสาวมณิสรา สมปราชญ์
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิ์ รุนเจริญ
ครูผู้ช่วย