กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิตตินันท์ พลเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรุณวรรณ จันทรัตน์
ครู คศ.1

นายกิตติธัช ทองมุข
พนักงานราชการ

นางสาวสายฝน ศรีสองสม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทร์พิชชา บุญแสง
ครูอัตราจ้าง

นายนทีชล สุระโคต
ครูผู้ช่วย