กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมุกดา ต้องเสรีกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางอุษา จินดามณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุภาพร อ่อนน้อมดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกรัญภัฏ ไกรดานนท์
ครู คศ.1

นางสาวศรีสุดา เจริญวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายธรรศ พงษ์ด้วง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวปิยวดี วรพันธ์
ครูอัตราจ้าง