กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุษา จินดามณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุภาพร อ่อนน้อมดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกรัญภัฏ ไกรดานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศรีสุดา เจริญวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายธรรศ พงษ์ด้วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วกอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอัญญารัตน์ นิติศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอนัญญา นนทพา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5