คณะผู้บริหาร

นางเมตตา ศิริรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 090-9521616
อีเมล์ : mettasirirat@gmail.com

นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 064-1288846
อีเมล์ : pinyarnk57@gmail.com

นางสาววชิรา สมพงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 094-7928998
อีเมล์ : wachirasomphongz@gmail.com

นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 085-1943548
อีเมล์ : konlaphan@hotmail.com

นางสาวอังคนา เวปุลานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
เบอร์โทร : 096-9360404
อีเมล์ : ankgana99@gmail.com

นางสาวณัชพิมพ์ ภาษีรอด
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 062-1532956
อีเมล์ : nutchapim21@gmail.com

นางพรพิมล ทองเหง้า
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 085-1421931
อีเมล์ : jaab001.sg@gmail.com