จดหมายข่าว
ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ( ๒ อัตรา ) 
 
     วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
       ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ๒๒๐ ซอยเพชรเกษม ๖๒/๔ ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
      ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. โทร ๐๒ - ๔๑๓๐๖๐๗ (เว้นวันหยุดราชการ)
 
    เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก
 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
(๒) สำเนาแสดงผลการสำเร็จการศึกษา
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๕) สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู
(๖) สำเนาแฟ้มสะสมผลงานหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) หลักฐานอื่นๆ เช่นหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2565,17:45   อ่าน 665 ครั้ง