กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พรบ. การศึกษาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.89 KB
Adobe Acrobat Document พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.98 KB
Adobe Acrobat Document พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.89 KB
Adobe Acrobat Document พรบ. การศึกษาภาคบังคับ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
Adobe Acrobat Document พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่๔)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB