คณะกรรมการนักเรียน
ประธานนักเรียน
รองประธานนักเรียน