ทำเนียบผู้บริหาร
นายสาย เขตวิทย์
ลำดับที่ 1
นายสาย  เขตวิทย์
ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  / อาจารย์ใหญ่
ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 - 2529
วินัย อิสระธานันท์
ลำดับที่ 2
นายวินัย  อิสระธานันท์
ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 - 2535
วีระ เพ็งศิริ
ลำดับที่ 3
นายวีระ  เพ็งศิริ
ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 - 2537
ยงยุทธ อินทร์สำเภา
ลำดับที่ 4
นายยงยุทธ  อินทร์สำเภา
ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - 2542
ศุภชาิติ บดีรัฐ
ลำดับที่ 5
นายศุภชาติ  บดีรัฐ
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 - 2548
จำนง อินทพงษ์
ลำดับที่ 6
นายจำนง  อินทพงษ์
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 - 2554
สมชาย อังสุโชติเมธี
ลำดับที่ 7
นายสมชาย  อังสุโชติเมธี
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2554 - 2561
นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
ลำดับที่ 8
นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2561 - 2565
ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับที่ 9
นายปุณณวิช แก้วปัน
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
                                          ตั้งแต่ 7 ตลุาคม 2565 - ปัจจุบัน
ทำเนียบผู้บริหาร(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

 รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคลองลานวิทยา   มีลำดับดังนี้

          1.นายสาย        เขตวิทย์                    ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2521 - 2529
          2.นายวินัย       อิสระชานันทร์             ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2529 - 2535
          3.นายวีระ        เพ็งศิริ                      ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2535 - 2537
          4.นายยงยุทธ     อินทร์สำเภา                ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2537 - 2542
          5.นายศุภชาติ    บดีรัฐ                       ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2542 - 2548
          6.นายจำนง      อินทพงษ์                   ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2548 –2554
          7.นายสมชาย    อังสุโชติเมธี                ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2554 – 2561
          8. นายสานิต     หงษ์สามสิบเจ็ด           ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2561 – 2565
          9. นายปุณณวิช แก้วปัน                        ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน