หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนในระบบ คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

การใช้หลักสูตร

ม.1-3  ,ม.4-6        
             ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  (ฉบับปรับปรุง 2561)      

ปวช.1-3
              ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง 2546)

แผนการเรียน   

มัธยมศึกษาตอนต้น     
          ม.1/1 ม.2/1 ม.3/1  ห้องอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
          ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2  ห้องเรียน E-SMAT   
          ม.1/3  ม.2/3 ม.3/3  ห้องอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ
          ม.1/4-7 เป็นสายการเรียนทั่วไป
  
 มัธยมศึกษาตอนปลาย   
          ม.4 -5             
                    ห้อง 1-2  เป็นสายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
                    ห้อง 3  เป็นสายการเรียน ศิลป์ - อังกฤษ
                    ห้อง 4  เป็นสายการเรียน ศิลป์ - ภาษาจีน
                    ห้อง 5  เป็นสายการเรียน วิทย์ - เทคโนโลยี
           ม.6
                    ห้อง 1-2  เป็นสายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
                    ห้อง 3  เป็นสายการเรียน ศิลป์ - อังกฤษ
                    ห้อง 4  เป็นสายการเรียน ศิลป์ - ภาษาจีน

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1-3)
                     ปวช.1-3  มีระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน สาขาวิชาพาณิชยกรรม (การบัญชี)